Muhasebe Nedir

Muhasebe Nedir ? Ders – 1

Muhasebenin anlamını öğrenmek amacıyla muhasebenin tarifini kısaca yapmamız gerekiyor. Muhasebe nedir basit bir tanım bilinmelidir.

Böylece tarifi ezberlemek yerine, muhasebenin ne olduğunu anlayabiliriz. Muhasebenin tarifinden yola çıkarak muhasebe nedir sorusuna yanıt bulabiliriz, ve böylece yavaşca muhasebeyi öğrenmeye başlarız.

Muhasebe Nedir Tanımı

Muhasebenin Tanımı: Bir işletmenin parasal işlemlerini kayıt eden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayarak sunan bilgi sistemidir.

Muhasebenin tanımı

Muhasebe nedir denildiğinde bu tarifi bilmemiz bize yeterli olacaktır. Tabi ki tanımda geride bıraktığımız kelimelerin de ne manaya yaklaştığını bilmek ve kavramak gereklidir. Bu tanımdaki terimlerin ne manaya geldiklerini bilmek muhasebeyi daha iyi öğrenmemizi sağlayacaktır.

Muhasebenin tanımı ise, muhasebeyi tam manasıyla bize açıklamaktadır. Muhasebenin detaylı tarifini, bizim yaptığımız kısa tanımla aynıdır. Sadece biri kısa ve öz, biri de uzun ve detaylıdır.

Muhasebenin Tanımı: Ekonomik faaliyetlerde tespit edilen bütün kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve hadiseleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve neticelerini yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

Muhasebenin tarifini aynı vakitte muhasebe nedir sorusuna yanıt vermektedir. Yani muhasebenin ne manaya yaklaştığını, ne olduğunu, ne yapması gerekliliğini tanımdan çıkarabiliriz. Muhasebeyi tam manasıyla bilmek amacıyla tarifini öğrenmemiz yeterli olmamaktadır. Tanım da yer alan her terimin de ne manaya yaklaştığını bilmemiz gereklidir.

Muhasebenin tanımı konusunu öğrenmek amacıyla tanımdan yola çıkarak konuyu öğrenmeye çalışalım.

Muhasebe, kuruluşların varlıklarının ve kaynaklarının geldikleri yeri, bunların değerlendirme biçimini, işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile oluşmaktadır.

Muhasebe yalnızca kar hedefi ile kurulan işletmelerle alakalı değil, kar hedefi gütmeyen yani topluma yarar amacıyla hizmet veren bütün kuruluşlar amacıyla de geçerlidir. Bu yüzden işletmeler denilirken bütün kuruluşları kapsamaktadır. Ama genellikle muhasebe sistemi kar hedefi güden işletmeler amacıyla daha da önemlidir.

İşletme: Belirli bir ticari gaye amacıyla, bir ya da daha çok bireyin bir araya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlardır.

İşletmeler gayelerine göre ve kuruluş şekillerine göre detaylı şekillere ayrılırlar. Bu şirketler genel olarak şahıs ve sermaye şirketleri şeklindedir.

Muhasebenin işlevleri

Muhasebenin işlevini yerine getirebilmesi amacıyla belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlere muhasebenin işlevleri denir. Muhasebenin işlevlerini kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama olarak dört ana takımda toplayabiliriz.

Muhasebe nedir sorusunun cevabını yavaş yavaş şekillendirmeye başladık. Muhasebenin işlevlerini detaylı olarak incelemek muhasebeyi daha da iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Kaydetme Fonksiyonu:

Mali işlem kayıtlarının belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması adımıdır. Muhasebenin en mühim ve ilk fonksiyonudur. Muhasebe de kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan başka işlevlerine da bir manası kalmaz.

Yapılan her kayıt, muhasebe sistemi içerisinde ilk olarak kayıt yapılmak zorundadır. Bu kayıtlarda belgelere dayandırılarak yapılır. Muhasebe sisteminde iki tür kayıt tekniği vardır. Tek doğrultulu kayıt ve çift doğrultulu kayıt.

Sınıflandırma Fonksiyonu

Kaydedilen bulgular belirli vakit Aralıklarında derlenip niteliklerine göre gruplara ayrılır. Böylece değişik nitelikteki ve gruplardaki kayıtları birbirleri ile karıştırmadan değişik sınıflarda incelenebilir. Sınıflandırma işlemi, muhasebe sistemi dâhilinde muhasebe defterlerinden büyük defterlere (defteri kebir) aktarılarak yapılmaktadır.

Özetleme Fonksiyonu

Sınıflandırılan kayıtlar muhasebe dönemi sonlarında toplanarak daha basit neticeler çıkarabilmek ve oluşturulan kayıtların denetimini sağlamak amacıyla özetlenir. Dönem sonlarında işletmeler binlerce işlem yapmış olabilirler. Bu kayıtlar teker teker incelemek çok uzun vakit alır. Aynı nitelikteki kayıtların özetlenerek görünmesi ilgilenenlere daha çok fayda sağlamaktadır. Muhasebe sisteminde özetleme fonksiyonu muhasebe tablolarından mizan kullanılarak yapılır.

Raporlama Fonksiyonu

En son olarak raporlama işlevinde kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen kayıtlar mali tablolar aracılığı ile netice adımına gelir. Bu netice adımı da raporlamadır. Raporlama muhasebe düzeneğinin en son adımı ve yorum yapma adımıdır.

Muhasebenin en mühim şeydir. Raporlarda işletmelerin her türlü neticeleri meydana çıkarılarak işletme ile ilgili bulgular ve yorumlar yapılmaktadır. İşletme bu rapor eder yardımıyla geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar almaktadır. Raporlama adımında muhasebe tabloları tüketilir ve bu tabloların en mühimleri bilanço ve gelir tablosudur.

Muhasebe bu işlevleri sırayla yerine getirerek işletmelerin mali kayıtlar ile ilgili neticeler çıkararak; hem işletmeyi, hem devleti hem de üçünçü kişileri bilgilendirmektedir.

Kısaca muhasebe bu şekilde bir bilgi sistemdir ve Ülkemizde 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi gün geçtikçe önemini artırmaktadır.

Ayrıca bilgisayar destekli muhasebe kurslarına giderek mutlak suretle yeni bilgiler ve sektörel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bir muhasebe programının kullanımını öğrenmek sizlere çalışma hayatında oldukça faydalı olacaktır.

Resmi Gazete : https://www.resmigazete.gov.tr/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir